Tänk både framåt och bakåt när du tecknar entreprenadförsäkring

11 dec Tänk både framåt och bakåt när du tecknar entreprenadförsäkring

En entreprenadförsäkring är i grund och botten samma sak som en företagsförsäkring men har viktiga tillägg för entreprenörer, och gäller för om- eller nybyggnation och skall även gälla under garantitiden.  Under entreprenaden är det just entreprenörens försäkring som skall ersätta eventuella skador. Den måste därför täcka både den egendom som entreprenören tillför inklusive arbetsprestationen samt den egendom som beställaren tillför. Försäkringen tecknas per år och skall gälla för samtliga projekt som pågår under den tiden.  
Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna som vi på Oberoende Försäkringar får om entreprenadförsäkring. Viktigt! Teckna alltid entreprenadavtal enligt AB/ABT då försäkringsvillkoren är anpassade enligt dessa.

Varför ska man ha en entreprenadförsäkring?
Fram tills ett byggprojekt är slutbesiktigat är det entreprenören som äger försäkringsansvaret (om inte Projektförsäkring tecknats) på entreprenaden, ansvaret kan vara delat beroende på entreprenadformen. Det är dessutom framförallt entreprenören som tillför värde till projektet. Dels i form av det material som köps in och dels i form av arbetsprestation. Det innebär att om det uppstår en skada under projektets gång är det entreprenörens försäkring som skall hantera skadan och driva skadan med sitt försäkringsbolag. Om man till exempel precis skall färdigställa en skola på 1 000 kvadratmeter och en brand uppstår en dag innan slutbesiktningen. Det är då entreprenadförsäkringen som skall gå in och ersätta den uppkomna skadan, efter slutbesiktning skall fastighetsförsäkringen ta vid och hantera skadan.

En vanlig företagsförsäkring är ofta ganska okomplicerad vid skada, eftersom skadan ofta bara involverar en motpart. Men för ett byggföretag och beställare, som kanske har tio olika underentreprenörer som är involverade i projektet, blir det mer omständligt. Det kan dessutom ibland vara svårt att avgöra vilken underentreprenör som är vållande vilket kan ge långa väntetider för beställaren innan skadan regleras. Därför kan det finnas goda skäl för att teckna en egen projektförsäkring.

Vilka skador är vanligast?
Entreprenadförsäkringen skyddar mot skador som kan uppstå. Det kan till exempel handla om vattenskador, handhavandefel och andra skador som kräver att arbetet måste göras om, vilket oftast innebär ökade kostnader. Men det som drabbar entreprenörer mest är inbrott/stölder av verktyg, vitvaror och annan egendom ute på bygget. Därför är det viktigt att du har korrekta försäkringsbelopp och omfattning i din entreprenadförsäkring. Överhuvudtaget är stölder på byggen väldigt vanligt förekommande. Dessutom är det inte ovanligt att ett inbrott följs av ytterligare ett en vecka senare när tjuvarna vet att du fått ny utrustning. Det är alltså en god idé att arbeta förebyggande och tänka igenom hur ni förvarar verktyg och hanterar varuleveranser. Att beställa 40 kylskåp med leverans en fredagseftermiddag och låta dem stå omonterade hela helgen är till exempel inte att rekommendera.  

Vad är viktigt att tänka på när man tecknar entreprenadförsäkring?
När du tecknar en entreprenadförsäkring är det viktigt att du har koll på omfattning och försäkringsbeloppen. Idag är det vanligt att beställare har högre krav än vad som krävs enligt AB/ABT Om det inte överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten kan du riskera att antingen vara underförsäkrad eller behöva betala en onödigt hög premie. Detta är dock inte lika enkelt som det låter. Man måste göra en uppskattning av vad den största entreprenad under det kommande året samt vilka krav på försäkring som efterfrågas från beställare. Därför är det en god idé att du har regelbundna avstämningar med din rådgivare inom försäkring. Tillsammans kan ni utvärdera hur det ser ut de kommande tolv månaderna. Vilka projekt som är på gång och om de ryms inom de angivna försäkringsbeloppen.

Lika viktigt som att ha koll på vilka projekt som är på gång är det att ha koll på det som redan är gjort. Ett problem som vi ofta stöter på är att man låter årets största enskilda entreprenad styra försäkringsbeloppet för att sedan sänka det när projektet är klart och överlämnat. Man baserar det nya försäkringsbeloppet på ett antal mindre projekt som ligger framåt. Men att den stora enskilda entreprenaden är färdig innebär inte att ansvaret är borta. Det finns fortfarande ett garantiåtagande och även det måste inrymmas i beloppet under hela garantitiden. Som entreprenör behöver du alltså titta både framåt och bakåt för att få rätt försäkringsbelopp.

Hur ska jag som byggherre tänka kring entreprenadförsäkring?
Att ha kontroll på entreprenadförsäkringen är även viktigt för byggherren. Om man inte valt att teckna en egen projektförsäkring är det enbart entreprenörens försäkring som utgör skydd för eventuell skada. Därför är det viktigt för byggherren att alltid begära in ett försäkringsintyg som visar att entreprenören har täckning för hela entreprenadsumman samt de krav på omfattning ligger med som ställts. Eftersom försäkringen löper på årsbasis är det också bra att göra regelbundna kontroller. För även om du begärt in försäkringsintyget i början av projektet kan entreprenören ha sänkt beloppet i ett senare skede eller helt enkelt missat att betala sin försäkring. Då finns det inte någon gällande försäkring för entreprenaden. För byggherren gäller det alltså att följa upp och säkerställa att entreprenadförsäkringen är i kraft under hela byggtiden.

Vill du veta mer om entreprenadförsäkring?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt försäkring.