Projektförsäkringen ger byggherren (beställaren) extra trygghet och kontroll

17 dec Projektförsäkringen ger byggherren (beställaren) extra trygghet och kontroll

En projektförsäkring tecknas vanligtvis vid större projekt eller komplicerade entreprenadformer i samband med att nya projekt skall uppföras. Men fördelarna med en projektförsäkring belyses för sällan både för byggherre och entreprenörer och oftast till en rimlig kostnad dessutom.

Varför ska man ha en projektförsäkring?
I de flesta fall har entreprenören sin egen försäkring som täcker skador som kan uppkomma under byggtiden fram till dess att projektet är slutbesiktigad samt under garantitiden. Men som byggherre kan du också teckna en egen projektförsäkring för att skaffa dig en extra trygghet. Det kan till exempel visa sig att entreprenören glömt att betala sin försäkring eller att den tecknade försäkringssumman är för snålt tilltagen. Har byggherren en egen projektförsäkring är denna dessutom primär och ett försäkringsbolag reglerar skadan och byggherren ”äger” skadan.

Att som byggherre helt förlita sig på entreprenörens försäkring innebär också att man inte fullt ut har kontroll över händelseförloppet vid en eventuell skada. En entreprenör har ofta ett antal underentreprenörer som i sin tur har egna försäkringar. När en skada uppstår är det därför inte ovanligt att det blir en utdragen skadeprocess. Projektförsäkringen ger byggherren möjlighet att själv reglera skadan tillsammans med sitt eget försäkringsbolag. Med en projektförsäkring slipper du alltså vänta på att andra försäkringsbolag ska agera, utan kan själv vara pådrivande.

Kan en projektförsäkring skydda mot uteblivna hyresintäkter?
I ett scenario där du investerat ett antal hundra miljoner i en galleria eller en stor hyresfastighet är en skada naturligtvis ett stort problem. Men om skadan uppstår precis innan slutbesiktningen är problemet ännu större. För även om entreprenörens försäkring skulle omfatta återuppbyggnaden så innebär det samtidigt att byggtiden förlängs avsevärt. Är skadan allvarlig kan det handla om flera månader/år. Som byggherre har du kalkylerat med en projekttid och gjort stora investeringar. Kalkylen bygger på att du ska få hyresintäkter vid ett bestämt datum och finansiera projektet. Men nu skjuts det på framtiden. Har du en projektförsäkring finns det möjlighet att försäkra sig mot hyresförluster som kan uppstå på grund av en skada under entreprenaden. Därmed har du skyddat dig mot både skador på den fasta egendomen och den ekonomiska förlusten som kan orsakas av skadan. Detta moment kallas även DSU – Delayed Start Up     

Behöver man en projektförsäkring även vid mindre entreprenader?
Om du som byggherre har avtalat en totalentreprenad är det avtalsmässigt ganska enkelt (notera underförsäkring), för då har du bara en avtalspart. Han är ansvarig gentemot dig som byggherre även om han i sin tur har ett antal underentreprenörer. Men om du t.ex. har avtalat en delad entreprenad där du har avtal med ett antal olika entreprenörer är det inte lika enkelt. Inträffar det en skada blir skadeprocessen oftast väldigt komplicerad, vem som är vållande till skadan, korrekta försäkringsvärden, är den betald? Därför kan det löna sig att teckna en projektförsäkring även vid mindre projekt och återigen du som byggherre ”äger” försäkringen och skadeprocessen.

Vad bör man tänka på innan man tecknar försäkringen?
Vid utvärdering av olika offerter gällande projektförsäkringar kan det skilja mellan villkor och premier mellan försäkringsbolagen, därför är det alltid en god idé att ta in expertis. Se över kostnaderna är bra men bra villkor är än mer viktigt. Generellt rekommenderar vi att man tar in en prisbild för att kunna avgöra om det är värt att teckna den eller inte. I ett större projekt är dock projektförsäkringskostnaden ofta en väldigt liten del i förhållande till den ökade trygghet den ger. Tänk också på att vad försäkringen omfattar kan skilja sig mellan olika bolag. Ersättningen för hyresförlust är dessutom ett tillägg till projektförsäkringen, vilket många tyvärr missar.

Fokus brukar ofta ligga på entreprenadtiden och entreprenadsumman. Det gäller att teckna försäkring för både entreprenadtiden och garantitiden.     

Bör även entreprenören teckna en projektförsäkring?
I de flesta fall räcker det för en entreprenör att teckna en årsförsäkring. Men om det dyker upp ett projekt som ligger ganska långt utöver det normala kan entreprenören välja att sidoförsäkra det enskilda projektet. Det blir mer kostnadseffektivt eftersom det då inte påverkar den årsvisa entreprenadförsäkringen. Låt säga att du normalt brukar ha entreprenader på 10 miljoner och går in i ett projekt för 100 miljoner, då kan det vara värt att se över en projektförsäkring. Därmed slipper du inkludera den summan i din vanliga årsförsäkring under projekttiden samt under hela garantitiden.

Vill du veta mer om projektförsäkring?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt försäkring.