Låt inte en ansvarsutredning spränga projektbudgeten i luften – teckna en byggherreansvarsförsäkring

28 jan Låt inte en ansvarsutredning spränga projektbudgeten i luften – teckna en byggherreansvarsförsäkring

En byggherreansvarsförsäkring hjälper dig som byggherre (beställare) med utredning av eventuella krav och skadeståndsanspråk från tredje man. Oavsett om entreprenaden är belägen i innerstan eller ute på landet finns det en risk att projektet vållar skada på annans egendom, vilken du som byggherre kan bli ersättningsskyldig för. Johan Birgersson, partner och försäkringsrådgivare på Oberoende Försäkringar, berättar mer om vad försäkringen innebär och vem som bör teckna en sådan.

Varför ska jag teckna en byggherreansvarsförsäkring?
Alla bygg- och anläggningsprojekt innebär en risk för skador på närbelägna fastigheter, vägar och annan egendom. Det är dessvärre inte helt ovanligt att det inkommer skadeståndskrav från tredje man. Det kan t.ex. vara grannar som klagar på sprickbildning/sättningar från sprängning, markarbeten eller tunga transporter. Om du har en byggherreansvarsförsäkring slipper du anlita en egen advokat som företräder dig i ansvarsutredningen. Istället tar försäkringsbolaget hand om och bekostar utredning, eventuella rättegångskostnader och eventuellt utdömt skadestånd.

Vilka skyldigheter har byggherren i ett projekt?
Enligt Miljöbalken har du som byggherre strikt ansvar för eventuella skador som orsakas på annans egendom. Den skadelidne kan fritt ställa krav mot dig eller entreprenören, beroende på vem som bär ansvar för den uppkomna skadan – och således även det ekonomiska ansvaret. Om kravet ställs mot dig som byggherre kan du enbart skjuta över ansvaret till entreprenören om du kan bevisa att denne varit vårdslös och vållande till skadan för att kostnaderna ska tillfalla entreprenören.

Kan jag förebygga kraven på något sätt?
Vid komplexa projekt görs förbesiktning innan projektet startar, särskilt om projektet är beläget i ”känsliga områden” eller innebär markarbeten, sprängning eller andra omfattande ingrepp. Då dokumenterar man omgivningen och befintliga skador. För att minimera och förebygga åtgärder på gamla skador rekommenderar vi en förbesiktning av närområdet.

Vad ska jag tänka på när jag väljer försäkringsbelopp?
Premien styrs bland annat av vilken typ av entreprenad du ska utföra, var entreprenaden är belägen och vilka risker som omgivningen medför. Om du bygger i ett tätbebyggt område och behöver spränga för att lägga grunden så blir försäkringskostnaden dyrare än om du gör motsvarande arbete på en åker. Det är viktigt att fundera över hur komplicerad entreprenaden är och hur stort försäkringsbeloppet behöver vara. Försäkringsbeloppet ska ersätta både rättegångskostnader och ett utdömt skadeståndsbelopp. Om det rör sig om en komplicerad skada kan rättegångskostnaderna äta upp stora delar av försäkringsbeloppet, vilket kan innebära att du får stå för mellanskillnaden på egen hand. Byggherreansvarsförsäkringen utgör en stor trygghet till en liten kostnad i förhållande till den sammanlagda entreprenadsumman.

Finns det några vanliga missuppfattningar om försäkringen?
Många tror att projektet är helt försäkrat via entreprenörens försäkring. Den gäller också såklart, men bara för krav ställda på entreprenören. Som byggherre har även du det strikta ansvaret för entreprenadskador enligt Miljöbalken, vilket som sagt betyder att tredje part kan ställa krav både på dig och på entreprenören. Om du inte har en ansvarsförsäkring behöver du själv bekosta utredning, eventuell rättegångskostnad och skadestånd.

Vill du veta mer om våra försäkringar?
Varmt välkommen att kontakta oss.